قابل توجه دانشجویان متقاضی پروژه کارشناسی( تمرین پژوهش) در تابستان ۹۵

 جهت اخذ درس تمرين پژوهش (دانشجويان شيمي) و پروژه كارشناسي در ترم تابستان ۹۵ لازم است دانشجويان موضوع ،استاد راهنماي تمرين پژوهش يا پروژه كارشناسي خود را حداكثر تا پايان امتحانات از طريق مسير ذيل در سيستم گلستان ثبت نمايند:

دانشجو…. درخواست ها…. درخواست تصويب موضوع و اساتيد فعاليت هاي آموزشي -پژوهشي

درصورت عدم ثبت درخواست در بازه ذكرشده درس مربوطه درترم تابستان ثبت نمي شود.

درضمن جمع واحد هاي اخذ شده در تابستان با احتساب پروژه و كارآموزي حداكثر۶ واحد مي باشد.

اداره کل آموزش دانشگاه

Leave a Reply