فرم های مقطع دکتری

ردیف عنوان فایل wordفایل PDFفایل Zip
1 فرم انتخاب استاد راهنمادریافت
2فرم ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره دکتریدریافتدریافت
3فرم گزارش ارائه عمومی درس سمیناردریافت دریافت
4دستورالعمل اجرایی برگزاری جلسات دفاعیه رساله دوره دکتریدریافت
5طرح پیشنهادی رساله دکتریدریافتدریافت
6فرم درخواست دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتریدریافت
7صورتجلسه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی رساله دکتریدریافت دریافت
8فرم درخواست دفاع از رساله دکتریدریافت
9فرم هاي مربوط به ارزیابی جامع دوره دکتریدریافت
10فرم ارسال رساله دکترا به داوراندریافت
11مراحل نگارش رسالهدریافت
12فرم تغییر جزئی عنوان رساله دریافتدریافت
13الگوریتم دفاع از رسالهدریافت
14فرم های درخواست دانشجو جهت استفاده از فرصت کوتاه مدتدریافت
15شيوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتریدریافت
16شرایط ضامنین-فرصت مطالعاتی-داخل یا خارج کشوردریافت
17فرم تائيد گزارش فرصت مطالعاتي انجام شده-دکتریدریافت
18فرم درخواست همکاری به عنوان استاد راهنما یا مشاور دریافت