فرم های مقطع دکتری

ردیف عنوان فایل wordفایل PDFفایل Zip
1 فرم انتخاب استاد راهنمادریافت
2فرم ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره دکتریدریافتدریافت
3فرم انتخاب واحد درس سمیناردریافت دریافت
4فرم گزارش ارائه عمومی درس سمیناردریافت دریافت
5دستورالعمل اجرایی برگزاری جلسات دفاعیه رساله دوره دکتریدریافت
6طرح پیشنهادی رساله دکتریدریافتدریافت
7فرم درخواست دفاع از طرح پیشنهادی رساله دکتریدریافت
8صورتجلسه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهاد پژوهشی رساله دکتریدریافت دریافت
9فرم درخواست دفاع از رساله دکتریدریافت
10فرم هاي مربوط به ارزیابی جامع دوره دکتریدریافت
11فرم ارسال رساله دکترا به داوراندریافت
12مراحل نگارش رسالهدریافت
13فرم تغییر جزئی عنوان رساله دریافتدریافت
14الگوریتم دفاع از رسالهدریافت
15فرم های درخواست دانشجو جهت استفاده از فرصت کوتاه مدتدریافت
16شيوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتریدریافت
17شرایط ضامنین-فرصت مطالعاتی-داخل یا خارج کشوردریافت
18فرم تائيد گزارش فرصت مطالعاتي انجام شده-دکتریدریافت