تقویم نیمسال اول(مهر) سال تحصیلی ۹۹-۹۸

      ۱٫  ثبت نام اصلی(انتخاب واحد):                  سه شنبه  ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ لغايت  یکشنبه  ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

      ۲٫  شروع كلاس ها:                                     شنبه  ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

      ۳٫ ثبت نام با تاخير:                                       چهارشنبه  ۰۶/۲۰/ ۱۳۹۸

      ۴٫  حذف و اضافه ( ترميم):                           یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ لغايت  سه شنبه  ۱۳۹۸/۰۷/۰۲

      ۵٫  ثبت نام مهمان داخلی و خارجی:             چهارشنبه  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

      ۶٫ حذف تكدرس( حذف اضطراری):               شنبه  ۱۳۹۸/۰۸/۲۵  لغايت  چهارشنبه    ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

      ۷٫ ارزشيابی اساتيد و ثبت نام مقدماتی:        پنجشنبه  ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ لغايت پنجشنبه   ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

      ۸٫  پايان كلاس ها:                                         چهارشنبه  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

      ۹٫ امتحانات:                                                   شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ لغايت پنجشنبه   ۱۳۹۸/۱۰/۲۶