تقویم نیمسال اول(مهر) سال تحصیلی ۹۷-۹۶

      ۱٫  ثبت نام اصلی(انتخاب واحد):                       یکشنبه  ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ لغايت  چهارشنبه  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

      ۲٫  شروع كلاس ها:                                               شنبه  ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

      ۳٫ ثبت نام با تاخير:                                               شنبه  ۰۷/۰۱/ ۱۳۹۶

      ۴٫  حذف و اضافه ( ترميم):                                 سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ لغايت  پنج شنبه  ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

      ۵٫  ثبت نام مهمان داخلی و خارجی:                  شنبه  ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

      ۶٫ حذف تكدرس( حذف اضطراری):                  شنبه  ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ لغايت     پنجشنبه   ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

      ۷٫ ارزشيابی اساتيد و ثبت نام مقدماتی:          شنبه   ۱۳۹۶/۱۰/۰۲  لغايت   پنجشنبه   ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

      ۸٫  پايان كلاس ها:                                                پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۱

      ۹٫ امتحانات:                                                           شنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ لغايت     پنجشنبه   ۱۳۹۶/۱۱/۰۵

تقویم نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی ۹۶۹۵

      ۱٫ ثبت نام اصلی(انتخاب واحد):                       شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲   لغایت      پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

      ۲٫  شروع كلاس ها:                                              شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

      ۳٫  ثبت نام با تاخير:                                             شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

      ۴٫   حذف و اضافه ( ترميم):                               یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷   لغایت  سه شنبه  ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

      ۵٫ ثبت نام مهمان داخلی و خارجی:                 چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

      ۶٫  حذف تكدرس( حذف اضطراری):               شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲  لغایت     پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

      ۷٫  ارزشيابی اساتيد و ثبت نام مقدماتی:       شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ لغایت پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

      ۸٫   پايان كلاس ها:                                             پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

      ۹٫   امتحانات عمومی:                                        سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۶  لغایت پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

      ۱۰٫ امتحانات تخصصی:                                   شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۰  لغایت پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۱