تقویم نیمسال اول(مهر) سال تحصیلی ۹۸-۹۷

      ۱٫  ثبت نام اصلی(انتخاب واحد):                       یکشنبه  ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ لغايت  چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

      ۲٫  شروع كلاس ها:                                               شنبه  ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

      ۳٫ ثبت نام با تاخير:                                               شنبه  ۰۶/۲۴/ ۱۳۹۷

      ۴٫  حذف و اضافه ( ترميم):                                 یکشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ لغايت  سه شنبه  ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

      ۵٫  ثبت نام مهمان داخلی و خارجی:                  چهارشنبه  ۱۳۹۷/۰۷/۰۴

      ۶٫ حذف تكدرس( حذف اضطراری):                  شنبه  ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ لغايت     پنجشنبه   ۱۳۹۷/۰۹/۲۲

      ۷٫ ارزشيابی اساتيد و ثبت نام مقدماتی:          شنبه   ۱۳۹۷/۰۹/۲۴  لغايت   پنجشنبه   ۱۳۹۷/۱۰/۰۶

      ۸٫  پايان كلاس ها:                                                پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

      ۹٫ امتحانات:                                                           شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ لغايت     پنجشنبه   ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

تقویم نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی ۹۷۹۶

      ۱٫ ثبت نام اصلی(انتخاب واحد):                 یکشنبه ۹۶/۱۱/۱۵ الی چهارشنبه  ۹۶/۱۱/۱۸

      ۲٫  شروع كلاس ها:                                   شنبه ۹۶/۱۱/۲۱

      ۳٫  ثبت نام با تاخير:                                   شنبه ۹۶/۱۱/۲۱

      ۴٫   حذف و اضافه ( ترميم):                       شنبه ۹۶/۱۱/۲۸  الی   دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰

      ۵٫ ثبت نام مهمان داخلی و خارجی:          چهارشنبه ۹۶/۱۲/۰۲

      ۶٫  حذف تكدرس( حذف اضطراری):          شنبه ۹۷/۰۲/۲۲   الی پنجشنبه ۹۷/۰۳/۰۳

      ۷٫  ارزشيابی اساتيد و ثبت نام مقدماتی:  شنبه ۹۷/۰۳/۰۵  الی پنجشنبه ۹۷/۰۳/۱۷

      ۸٫   پايان كلاس ها:                                   پنجشنبه ۹۷/۰۳/۲۴

      ۹٫   امتحانات                                               دوشنبه ۹۷/۰۳/۲۸  الی سه شنبه  ۹۷/۰۴/۱۲