تقویم نیمسال اول(مهر) سال تحصیلی ۹۶-۹۵

      ۱٫  ثبت نام اصلی(انتخاب واحد):                       یکشنبه  ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ لغايت  پنجشنبه   ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

      ۲٫  شروع كلاس ها:                                          شنبه  ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

      ۳٫ ثبت نام با تاخير:                                            شنبه  ۰۶/۲۰/ ۱۳۹۵

      ۴٫  حذف و اضافه ( ترميم):                              یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ لغايت  چهار شنبه  ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

      ۵٫  ثبت نام مهمان داخلی و خارجی:                  شنبه  ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

      ۶٫ حذف تكدرس( حذف اضطراری):                    شنبه  ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ لغايت سه شنبه   ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

      ۷٫ ارزشيابی اساتيد و ثبت نام مقدماتی:           چهار شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۱  لغايت پنجشنبه   ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

      ۸٫  پايان كلاس ها:                                             پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

      ۹٫ امتحانات:                                                      شنبه ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ لغايت  پنجشنبه   ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

تقویم نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی ۹۶۹۵

      ۱٫ ثبت نام اصلی(انتخاب واحد):                شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ لغایت پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۷

      ۲٫  شروع كلاس ها:                                     شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

      ۳٫  ثبت نام با تاخير:                                      شنبه ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

      ۴٫   حذف و اضافه ( ترميم):                         یکشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ لغایت سه شنبه  ۱۳۹۵/۱۱/۱۹

      ۵٫ ثبت نام مهمان داخلی و خارجی:             چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

      ۶٫  حذف تكدرس( حذف اضطراری):          شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۰۲  لغایت پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

      ۷٫  ارزشيابی اساتيد و ثبت نام مقدماتی:    شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ لغایت پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

      ۸٫   پايان كلاس ها:                                      پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۱

      ۹٫   امتحانات عمومی:                                 سه شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۶  لغایت پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

      ۱۰٫ امتحانات تخصصی:                             شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۰  لغایت پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۰۱