×

اخبار و اطلاعیه های معاونت

خانم فاطمه ناظم نژاد
رئیس اداره خدمات آموزش
تلفن: 35220251-023
داخلی: 588

مهندس عاطفه هوشمندی

خانم عاطفه هوشمندی
کارشناس امور رایانه آموزش
تلفن: 35220397-023
داخلی: 545

مهندس رسول فولادیان

آقای رسول فولادیان
کارشناس امور رایانه آموزش
تلفن: 35220225-023
داخلی: 544

آقای محمدحسن شامانی

آقای محمدحسن شامانی
کارشناس امور نظام وظیفه و فارغ التحصیلان
تلفن: 35220419-023
داخلی: 498

آقای محمدحسین خواجه زاده
معاون مدیر امور خدمات آموزشی
تلفن: 35220419-023
داخلی: 498

آقای محمود اسماعیلی

آقای محمود اسماعیلی
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی
تلفن: 35220240-023
داخلی: 515
ایمیل: grad_studies@du.ac.ir

خانم محبت پناه

خانم فاطمه محبت پناه
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی
تلفن: 35220240-023
داخلی: 515
ایمیل: grad_studies@du.ac.ir

خانم ایراندخت ظهوریان

خانم ایراندخت ظهوریان
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی
داخلی: 551

خانم خدادادی

خانم مریم خدادادی
کارشناس امور هیأت علمی
داخلی: 583

آقای حسن بیکی

آقای علی حسن بیکی
کارشناس امور جذب هیأت علمی
تلفن: 35220233-023
داخلی: 518

خانم معصومه باقریان
کارشناس امور جذب هیات علمی
داخلی: 519

خانم محبوبه امینیان
کارشناس امور هیات ممیزه
تلفن: 35220087-023

داخلی: 516

تماس با دانشکده‌ها

دانشکده علوم زمین


تلفن و نمابر دانشکده: 35220091-023

پست الکترونیک: earthsciences@du.ac.ir

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر


تلفن و نمابر دانشکده: 35220092-023

پست الکترونیک: dean-smcs@du.ac.ir

دانشکده شیمی


تلفن و نمابر دانشکده: 35220095-023

پست الکترونیک: chemistry@ du.ac.ir

دانشکده فیزیک


تلفن و نمابر دانشکده: 35220090-023

پست الکترونیک: physics@ du.ac.ir

دانشکده زیست شناسی


تلفن و نمابر دانشکده: 35220223-023

پست الکترونیک: biology@du.ac.ir

دانشکده فنی و مهندسی


تلفن و نمابر دانشکده: 35220414-023

پست الکترونیک: engineering@du.ac.ir

دانشکده هنر


تلفن و نمابر دانشکده: 35220415-023

پست الکترونیک: art@ du.ac.ir

دانشکده علوم انسانی


تلفن دانشکده: 35220420-023

نمابر: 35220247-023

پست الکترونیک: humanities@du.ac.ir

TOP