خانم فاطمه ناظم نژاد
رئیس اداره خدمات آموزش
تلفن: 31177588-023

خانم عاطفه هوشمندی
کارشناس امور رایانه آموزش
تلفن: 31177545-023

آقای رسول فولادیان
کارشناس امور رایانه آموزش
تلفن: 31177544-023

آقای محمدحسن شامانی
کارشناس امور نظام وظیفه و فارغ التحصیلان
تلفن: 31177498-023

آقای محمدحسین خواجه زاده
معاون مدیر امور خدمات آموزشی
تلفن: 31177498-023

آقای محمود اسماعیلی

آقای محمود اسماعیلی
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی
تلفن: 31177515-023
ایمیل: grad_studies@du.ac.ir

خانم محبت پناه

خانم فاطمه محبت پناه
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی
تلفن: 31177515-023
ایمیل: grad_studies@du.ac.ir

خانم ایراندخت ظهوریان

خانم ایراندخت ظهوریان
کارشناس امور تحصیلات تکمیلی
تلفن: 31177551-023

خانم خدادادی

خانم مریم خدادادی
کارشناس امور هیأت علمی
تلفن: 31177583-023

آقای حسن بیکی

آقای علی حسن بیکی
کارشناس امور جذب هیأت علمی
تلفن: 31177518-023

خانم معصومه باقریان
کارشناس امور جذب هیات علمی
تلفن: 31177519-023

خانم محبوبه امینیان
کارشناس امور هیات ممیزه
تلفن: 31177150-023

خانم فهیمه قزوینی نژاد
کارشناس آموزش
تلفن: 31177545-023

خانم اعظم قصابی
مسئول دفتر معاونت آموزشی
مستقیم: 31177516-023

تماس با دانشکده‌ها

دانشکده علوم زمین


تلفن دانشکده: 31177250-023

پست الکترونیک: earthsciences@du.ac.ir

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر


تلفن و نمابر دانشکده: 31177370-023

پست الکترونیک: dean-smcs@du.ac.ir

دانشکده شیمی


تلفن دانشکده: 31177314-023

پست الکترونیک: chemistry@ du.ac.ir

دانشکده فیزیک


تلفن دانشکده: 31177410-023

پست الکترونیک: physics@ du.ac.ir

دانشکده زیست شناسی


تلفن دانشکده: 31177290-023

پست الکترونیک: biology@du.ac.ir

دانشکده فنی و مهندسی


تلفن و نمابر دانشکده: 31177003-023

پست الکترونیک: engineering@du.ac.ir

دانشکده هنر


تلفن و نمابر دانشکده: 31177417-023

پست الکترونیک: art@ du.ac.ir

دانشکده علوم انسانی


تلفن دانشکده: 31177488-023

پست الکترونیک: humanities@du.ac.ir

TOP