مدیرتحصیلات تکمیلی

دکتر محمود اله دادی

عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی

تحصیلات

کارشناسی پرستاری – علوم پزشکی – ۱۳۷۸-۱۳۷۴

کارشناس ارشد فیزیولوژی – تربیت مدرس تهران – ۱۳۸۲-۱۳۷۹

دکتری فیزیولوژی – تربیت مدرس تهران – ۱۳۸۶-۱۳۸۲