کارشناسان آموزشی

فاطمه ناظم نژاد

کارشناس مسئول آموزش

ساختمان امیرکبیر- طبقه اول – اتاق ۱

شماره داخلی:              ۵۸۸

شماره مستقیم و فکس : ۳۵۲۲۰۲۵۱-۰۲۳

کارشناسان مرکز رایانه آموزش

عاطفه هوشمندی

کارشناس مرکز رایانه آموزش

ساختمان امیرکبیر- طبقه اول-اتاق ۲

شماره داخلی:     ۵۴۵

شماره مستقیم:  ۵۲۲۰۳۷۹-۰۲۳

رسول فولادیان

کارشناس مرکز رایانه آموزش

ساختمان امیرکبیر- طبقه اول-اتاق ۲

تلفن داخلی :      ۵۴۵

تلفن مستقیم :   ۳۵۲۲۰۳۷۹- ۰۲۳

کارشناسان دانش آموختگان و مشمولین

محمد حسین خواجه زاده

کارشناس دانش آموختگان

ساختمان امیرکبیر- طبقه اول – اتاق ۳

شماره داخلی:                ۴۹۸

شماره مستقیم و فکس :   ۳۵۲۲۰۴۱۹-۰۲۳

محمد حسن شامانی

کارشناس دانش آموختگان و مشمولین

ساختمان امیرکبیر- طبقه اول – اتاق ۳

شماره داخلی:                ۴۹۸

شماره مستقیم و فکس :   ۳۵۲۲۰۴۱۹-۰۲۳