تماس با مدیر تحصیلات تکمیلی

ساختمان امیرکبیر – طبقه اول – دفتر  مدیر تحصیلات تکمیلی

شماره داخلی :       ۵۵۸

شماره مستقیم :    ۳۵۲۲۰۲۴۰-۰۲۳

پست الکترونیک :    grad_studies@du.ac.ir