تماس با مدیر خدمات آموزشی

ساختمان امیرکبیر – طبقه اول – دفتر مدیریت خدمات آموزشی

شماره داخلی :      ۵۴۹

شماره مستقیم :   ۳۵۲۲۰۰۸۹-۰۲۳

پست الکترونیک:

ارتباط دانشجويان با مديريت خدمات آموزشی :        manager_edu@du.ac.ir

ارتباط فارغ التحصيلان با مديريت خدمات آموزشی graduate_edu@du.ac.ir