مدیر امور آموزشی

دکتر سجاد رحمانی

عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی

تحصیلات

کارشناس ریاضی کاربردی – شهید چمران اهواز- ۱۳۷۰-۱۳۶۶

کارشناس ارشد ریاضی – شیراز – ۱۳۷۳-۱۳۷۰

دکتری انفورماتیک – پاریس ۶ فرانسه – ۱۳۸۸-۱۳۸۴