مدیر امور آموزشی

دکتر مهدی عادلی فرد

عضو هیات علمی دانشکده فیزیک

تحصیلات

دکتری فیزیک – حالت جامد