مدیرگروه استعداد های درخشان، آموزش های آزاد و مجازی

دکتر سید امین اصفهانی

عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی

تحصیلات

کارشناس ریاضی –  دامغان – ۱۳۸۰-۱۳۷۶

کارشناس ارشد ریاضی محض – صنعتی شریف – ۱۳۸۲-۱۳۸۰

دکتری ریاضی محض – موسسه ملی ریاضی محض و کاربردی برزیل – ۱۳۸۸-۱۳۸۴

left icon بیشتر بدانید..

– وظایف و اختیارات
– تماس با دفتر مدیر
– صفحه شخصی مدیر