کاربرگ ایجاد تغییرات در برنامه های درسی

ردیف عنوان فایل PDF
1کاربرگ درخواست تایید تغییرات جزئی در برنامه های درسی دریافت
2کاربرگ تایید درخواست تغییرات جزئی در برنامه های درسی دریافت
3کاربرگ درخواست تایید تغییرات عمده در برنامه های درسی دریافت
4کاربرگ شرح تغییرات عمده در برنامه های درسی دریافت
5کاربرگ دلایل و دیدگاه های کارشناسی و تخصصی کمیته گروه آموزشی جهت ایجاد تغییرات عمده در برنامه های درسی دریافت
6کاربرگ دیدگاه های دانش آموختگان جهت ایجاد تغییرات عمده در برنامه های درسی دریافت
7فرم درخواست تغییر برنامه درسی دریافت
8کاربرگ اعلام نظر اساتید و متخصصان درمورد تغییر در برنامه درسی دریافت
9کاربرگ درخواست تایید تغییرات نوع متوسط در برنامه های درسی دریافت
10کاربرگ تصویب برنامه آموزشی جدید دریافت