شرايط صدور و ارسال تائيديه براي فارغ التحصيلان متعهد خدمت آموزش و پرورش يا بورسيه وزارت علوم

۱- تسويه حساب کامل بدهي به صندوق رفاه دانشجويان (ورودي ۷۶) و ماقبل و دانشجویانیکه درزمان درخواست اقساط معوقه به صندوق رفاه نداشته باشند.

۲- ارائه نامه لغو تعهد خدمت يا مجوز لازم از سازمان يا اداره متبوعه.

۳- ارائه نامه درخواست تائيديه تحصيلي و ريزنمرات و…. از محل استعلام.