فهرست رشته های مقطع کارشناسی دانشگاه

ردیفعنوان رشته تحصیلی
دانشکده فنی و مهندسی
1مهندسي برق
2مهندسي صنايع

3مهندسی عمران
4مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
5مهندسی مکانیک
دانشکده هنر
6تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي
7ادبيات نمايشي
دانشکده علوم زمین
8زمين شناسي محض
9زمين شناسي كاربردي
10زمين شناسي
11ژئومورفولوژي
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
12آمار و كاربردها
13رياضيات و كاربردها
14رياضي كاربردي
15رياضي محض
16علوم كامپيوتر
دانشکده شیمی
17شیمی دارویی
18شیمی فناوری اطلاعات
19شیمی کاربردی
20شیمی محض
21شیمی محیط زیست
دانشکده فیزیک
22فیزیک
23فیزیک حالت جامد
24فیزیک مهندسی
25فیزیک هسته ای
دانشکده زیست شناسی
26زیست شناسی سلولی و مولکولی
27زيست شناسي جانوري
28زيست شناسي گياهي
29زیست عمومی
30علوم گیاهی
دانشکده علوم انسانی
31اقتصاد
32حقوق
33علوم ورزشی
34مترجمي زبان انگليسي