فهرست رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

ردیفعنوان رشته تحصیلی
دانشکده علوم زمین
1پترولوژي
2زمين شناسي اقتصادي
3زمين شناسي تكتونيك(زمین ساخت)
4چينه نگاري و ديرينه شناسي
5زمين شناسي مهندسي
دانشکده زیست شناسی
6 بافت و جنين
7بیوشیمی
8سلولي تكويني
9سيستماتيك اكولوژي
10سيستماتيك و بوم شناسي
11فيزيولوژي جانوري
12 فيزيولوژي گياهي
13علوم گیاهی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
14ریاضی کاربردی - آنالیزعددی
15ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
16ریاضی کاربردی- بهينه سازي
17ریاضی کاربردی-معادلات ديفرانسيل و سيستم هاي ديناميكي
18ریاضی کاربردی- رياضي مالي
19ریاضی کاربردی- رمز و كد
20ریاضی کاربردی
21ریاضی محض
22علوم کامپیوتر
دانشکده شیمی
23شيمي آلي
24شيمي تجزيه
25شيمي فيزيك
26شيمي كاربردي
27شیمی معدنی
دانشکده فیزیک
28فيزيك حالت جامد
29فيزيك نجوم
30فيزيك هسته اي
31علوم و فناوري نانو
32گرانش و كيهان شناسي
دانشکده علوم انسانی
33فقه و حقوق جزا

34جزا و جرم شناسي

35مترجمي زبان عربي