فهرست رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

ردیفعنوان رشته تحصیلی
دانشکده علوم زمین
1پترولوژي
2زمين شناسي اقتصادي
3زمين شناسي تكتونيك(زمین ساخت)
4چينه نگاري و ديرينه شناسي
5زمين شناسي مهندسي
دانشکده زیست شناسی
6 بافت و جنين
7بیوشیمی
8سلولي تكويني
9سيستماتيك اكولوژي
10سيستماتيك و بوم شناسي
11فيزيولوژي جانوري
12 فيزيولوژي گياهي
13علوم گیاهی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
14ریاضی کاربردی - آنالیزعددی
15ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
16ریاضی کاربردی- بهينه سازي
17ریاضی کاربردی-معادلات ديفرانسيل و سيستم هاي ديناميكي
18ریاضی کاربردی- رياضي مالي
19ریاضی کاربردی- رمز و كد
20ریاضی کاربردی
21ریاضی محض
22علوم کامپیوتر
دانشکده شیمی
23شيمي آلي
24شيمي تجزيه
25شيمي پليمر
26شيمي فيزيك
27شيمي كاربردي
28شیمی معدنی
دانشکده فیزیک
29فيزيك حالت جامد
30فيزيك نجوم
31ماده چگال
32فيزيك هسته اي
33علوم و فناوري نانو
34گرانش و كيهان شناسي
دانشکده علوم انسانی
35فقه و حقوق جزا

36جزا و جرم شناسي

37مترجمي زبان عربي