فهرست رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

ردیفعنوان رشته تحصیلی
دانشکده علوم زمین
1پترولوژي
2زمين شناسي اقتصادي
3زمين شناسي تكتونيك
4زمين شناسي چينه و فسيل
5زمين شناسي مهندسي
دانشکده زیست شناسی
6بافت و جنين
7سلولي تكويني
8سيستماتيك اكولوژي
9فيزيولوژي جانوري
10فيزيولوژي گياهي
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
11ریاضی کاربردی - آنالیزعددی
12ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
13ریاضی کاربردی
14ریاضی محض
15علوم کامپیوتر
دانشکده شیمی
16شيمي آلي
17شيمي تجزيه
18شيمي فيزيك
19شيمي كاربردي
20شیمی معدنی
دانشکده فیزیک
21فيزيك حالت جامد
22فيزيك نجوم
23فيزيك هسته اي
24علوم و فناوري نانو
25گرانش و كيهان شناسي
دانشکده علوم انسانی
26فقه و حقوق جزا