وظايف و اختيارات معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

–    تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.

–    برنامه ريزي گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه.

–    نظارت براجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.

–    اداره كليه امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه.

–    مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط.

–    نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه.

–    تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي و شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.

–    برنامه ريزي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري واحدهاي ذيربط.

–    نظارت بر حسن انجام برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و دوره هاي تخصصي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيأت رئيسه.

–   ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيئت علمي با همكاري گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.

–    اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تخصصي.

–    نظارت بر انجام امور مربوط به دانشجويان استعدادهاي درخشان.

–    نظارت بر انجام امور مربوط به آموزشهاي آزاد و مجازي.

–    انجام ساير امور محوله از طرف رياست دانشگاه.

–    انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق.

Leave a Reply