دکتر علیرضا آلبویه


مدیر امور آموزشی

رشته: مهندسی مکانیک
مرتبه علمی: دانشیار

دکتر رضا پورقلی


مدیر تحصیلات تکمیلی

رشته: علوم کامپیوتر
مرتبه علمی: استاد

دکتر ویدا رضایی


مدیر دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی 

رشته: شیمی تجزیه
مرتبه علمی: استادیار
ایمیل:  v.rezaei@du.ac.ir

TOP