وظایف و اختیارات مدیر تحصیلات تکمیلی

حوزه مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه مسئوليت نظارت، هدايت و ارزيابي فعاليت‌هاي آموزشي تحصيلات تكميلي دانشگاه را بر عهده دارد.

شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه:

اين شورا مركب از معاون آموزشي و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه و نمایندگان تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها مي‌باشد و وظيفه آن، سياستگذاري فعاليت‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه، برنامه‌ريزي اجرايي و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و وزارت متبوع در اين ارتباط مي‌باشد.

مهمترین خدماتي كه از سوي حوزه مدیریت تحصيلات تكميلي دانشگاه ارائه مي‌گردد به شرح ذيل است:

–  پذيرش و ثبت نام اوليه، تشكيل پرونده، صدور كارت دانشجويي و معرفي پذيرفته‌شدگان به دانشكده‌هاي مربوطه جهت شروع به تحصيل

–  صدور گواهي اشتغال به تحصيل، صدور معرفي‌نامه‌ها و احكام مربوط به وضعيت تحصيلي دانشجويان از قبيل : گواهي رتبه، مشروطي، اخراجي، انصرافي، مرخصي تحصيلي، مهمان‌شدن، اضافه سنوات، نظام وظيفه (صدور معافيت تحصيلي در بدو ورود و اعلام فراغت از تحصيل يا اخراجي يا انصرافي دانشجويان به نظام وظيفه)، صدور برگ تسويه‌حساب دانشجو با بخش‌هاي مختلف دانشگاه به هنگام فراغت از تحصيل، اخراج يا انصراف

–  كنترل ثبت نام ترم به ترم، كنترل نمرات، صدور مجوز دفاع پس از بررسي همه‌جانبه پرونده دانشجويان، درخواست ارزش تحصيلي دانشجويان جديد الورود از دانشگاه قبلي آنان

–  مشاوره و راهنمايي دانشجويان و مراجعان جهت رفع مشكلات آموزشي

–  بايگاني و نگهداري سوابق تحصيلي دانشجويان

–  اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان پس از تكميل پرونده آنان

–  برگزاري و اداره جلسات كميته تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت بررسي موارد آموزشي دانشجويان.