آیین نامه ها/دستورالعمل های مقطع کارشناسی ارشد - دکترا

۱-  آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ابلاغ شده از سوی  وزارت – سال ۱۳۹۴) 

۲- مجموعه مقررات اجرایی دوره کارشناسی ارشد (مصوب دانشگاه دامغان – سال ۱۳۹۴)

۳- اصلاحیه ماده ۶ از مجموعه مقررات اجرایی دوره کارشناسی ارشد (مصوب سال ۱۳۹۴)

۴- دستورالعمل اجرایی برگزاری جلسات دفاع پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

۵- آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ابلاغ شده از سوی وزارت – سال ۱۳۸۹) 

۶- مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری (مصوب دانشگاه دامغان – سال ۱۳۹۲)

۷- آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ابلاغ شده از سوی وزارت – سال ۱۳۹۵) 

۸- مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری (مصوب دانشگاه دامغان – سال ۱۳۹۵)

۹- اصلاحیه ماده ۱۴-۱ از مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری سال ۱۳۹۵

۱۰- اصلاحیه ماده ۹ از مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری سال ۱۳۹۵

۱۱- اصلاحیه ماده ۱۹-۱ از مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری سال ۱۳۹۵

۱۲- مصوبات هیات امنا درخصوص میزان شهریه برای دانشجویانی که مازاد بر مدت مجاز تحصیل می‌کنند