آیین نامه ها/دستورالعمل های مقطع کارشناسی ارشد - دکترا

۱-  آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ابلاغ شده از سوی  وزارت – سال ۱۳۹۴) 

۲- مجموعه مقررات اجرایی دوره کارشناسی ارشد (مصوب دانشگاه دامغان – سال ۱۳۹۴)

۳- دستورالعمل اجرایی برگزاری جلسات دفاع پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

۴- آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ابلاغ شده از سوی وزارت – سال ۱۳۸۹) 

۵- مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری (مصوب دانشگاه دامغان – سال ۱۳۹۲)

۶- آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ابلاغ شده از سوی وزارت – سال ۱۳۹۵) 

۷- مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری (مصوب دانشگاه دامغان – سال ۱۳۹۵)

۸- اصلاحیه ماده ۱۴-۱ از مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری سال ۱۳۹۵

۹- اصلاحیه ماده ۹ از مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری سال ۱۳۹۵

۱۰- اصلاحیه ماده ۱۹-۱ از مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری سال ۱۳۹۵

۱۱- مصوبات هیات امنا درخصوص میزان شهریه برای دانشجویانی که مازاد بر مدت مجاز تحصیل می‌کنند