×

اخبار و اطلاعیه های معاونت

آیین نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

آیین نامه ها/دستورالعمل های مقطع کارشناسی ارشد - دکترا

1-  آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ابلاغ شده از سوی  وزارت - سال ۱۳۹۴) 

2- مجموعه مقررات اجرایی دوره کارشناسی ارشد (مصوب دانشگاه دامغان - سال ۱۳۹۴)

3- اصلاحیه ماده 6 از مجموعه مقررات اجرایی دوره کارشناسی ارشد (مصوب سال ۱۳۹۴)

4- دستورالعمل اجرایی برگزاری جلسات دفاع پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد

5- آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ابلاغ شده از سوی وزارت - سال ۱۳۸۹) 

6- مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری (مصوب دانشگاه دامغان - سال ۱۳۹۲)

7- آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ابلاغ شده از سوی وزارت - سال ۱۳۹۵) 

8- مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری (مصوب دانشگاه دامغان - سال ۱۳۹۵)

9- اصلاحیه ماده 14-1 از مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری سال ۱۳۹۵

10- اصلاحیه ماده 9 از مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری سال ۱۳۹۵

11- اصلاحیه ماده 19-1 از مجموعه مقررات و آیین نامه‌های آموزشی دوره دکتری سال ۱۳۹۵

12- مصوبات هیات امنا درخصوص میزان شهریه برای دانشجویانی که مازاد بر مدت مجاز تحصیل می‌کنند

TOP