مراحل اخذ گواهينامه موقت پايان تحصيلات از واحد دانش آموختگان و مشمولین

1- مراجعه به آموزش دانشگاه وبررسي پرونده واطمينان از عدم کسري مدارک(از جمله تائيديه تحصيلي پيش دانشگاهي) قبل از فارغ التحصيلي.

۲- مراجعه به دفتر دانشکده مربوطه ودريافت کارنامه کلي واخذ فرم مخصوص جهت انجام تطبيق واحدتوسط استاد راهنما وارائه صورتجلسه فارغ التحصیلی به آموزش و فعال نمودن مراحل تسویه حساب درسیستم گلستان توسط کارشناس دانش آموختگان دانشگاه .

۳- دريافت تائيديه مبني براخذ دفترچه اقساط از امور رفاه دانشجويي و ارائه آن به آموزش.

۴- ارائه مدارکي مبنی بررسيدگي به وضعيت نظام وظيفه براي آقايان بشرح ذيل :

(داشتن کارت پايان خدمت، کارت معافيت، و گواهي اشتغال به خدمت از يگان مربوطه بدون داشتن مهر غيبت اوليه…).

۵- ارائه دوقطعه عکس ۴*۳ جديد ( براي عکس خواهران، رعايت حجاب اسلامي الزامي است.)

۶- اصل کارت ملي و تصوير آن.

۷- هماهنگي لازم باشماره تلفن ۰۲۳۳۵۲۲۰۴۱۹ جهت دريافت مدرک گواهي موقت.

۸- تسويه حساب کامل بدهي به صندوق رفاه دانشجويان (ورودي ۷۶) و ماقبل.