مراحل و شرایط دریافت دانشنامه

دانشنامه :

   معتبرترين مدرک دانشگاهي که داراي ارزش ترجمه مي باشد براي گرفتن دانشنامه از فارغ التحصيلان عزيز درخواست مي شود بطور کامل مطالب زيرراخوانده ودرصورت هرگونه ابهام باکارشناس مربوطه آقاي شاماني تماس حاصل نمایند. واز دانشجويان عزيزمی بایست قبل ازعزيمت به دانشگاه دامغان جهت گرفتن دانشنامه وهرگونه مدرک باکارشناس مربوطه باشماره تلفن ۰۲۳۵۲۲۰۴۱۹ تماس گرفته و هماهنگي لازم را انجام دهند، درغير اينصورت بروز هرگونه مشکل به عهده دانشجو ميباشد.

مدارک لازم براي دريافت دانشنامه (دانشجويان کارشناسي)

  1. ارائه ی اصل گواهي نامه پايان تحصيلات به دانشگاه.
  2. درصورت استفاده از وام دانشجويي ،نامه تسويه حساب فارغ التحصيل با صندوق رفاه(درصفحه۲ ).
  3. انجام تعهد آموزش رايگان براي فارغ التحصيلان روزانه (توضيحات بيشتر درصفحه۳).
  4. چهارقطعه عکس ۴*۳ جديد (حجاب اسلامي براي خواهران الزامي مي باشد).
  5. ارائه وکالت محضري درصورتي که شخص فارغ التحصيل جهت دريافت دانشنامه مراجعه ننمايد (لازم است داخل وکالت قيد شود.).
  6. کپي کارت ملي.
  7. درموردآقايان ارائه مدرک مبنی بررسيدگي به وضعيت نظام وظيفه.

نامه تسويه حساب فارغ التحصيلان با صندوق رفاه

 نامه تسويه حساب فارغ التحصيلان باصندوق رفاه عبارت است از نامه اي است که دانشجوياني که وام مي گيرند از اين صندوق پس از اتمام دوره تحصيل بايد اقساط آن راپرداخت نمايند که دراينصورت مي توانند نامه تسويه حساب از صندوق رفاه دريافت کنند براي اطلاعات بيشتر مي توانيد به صندوق رفاه دانشگاه آقاي فخرالدين تماس بگيريد:

شماره تلفن ۶-۰۲۳۳۵۲۲۰۰۸۱ داخلی ۲۸۵

انجام تعهد آموزش رايگان(مخصوص دانشجويان روزانه)

   دانشجوياني که از آموزش رايگان استفاده مي نمايند مکلفند برابر مدت تعهد تحصيل رايگان درايران خدمت نمايند ودرغيراينصورت عدم انجام خدمت مذکور بايد هزينه رايگان راتمام يا باتناسب مدتي که خدمت نکرده اند به دولت بپردازند.

اگر کسي قصد دريافت دانشنامه خودراداشته باشد به چهارطريق زير مي تواند بعداز انجام تعهد دانشنامه رادريافت نمايد:

الف) لغو تعهد خدمت از طريق انجام کار

۱-    ارائه گواهي انجام کار اعم از بخش دولتي يا خصوصي باذکر تاريخ شروع وخاتمه(روز/ماه/سال) وتمام وقت بودن اشتغال به کار

۲-   شاعلين آموزش وپرورش که متعهد دبيري وخدمت در آموزش پرورش مي باشند درمورد بند يک لازم است فرم شماره ۵۰۲ به همراه نامه اي مبني براتمام تعهد خدمت رااز اداره کل آموزش وپرورش استان ارائه نمايند.

۳-  پروانه اشتغال صادره از سوي نظام مهندسي وهمچنين پروانه کسب افراديکه به حرف آزاد مشغول مي بشند از تاريخ صدور قابل پذيرش مي باشد. لازم است اصل آن براي رويت به دانشگاه ارائه نمایند.

۴-  شاغلين درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي لازم است نامه بلامانع بودن تحويل دانشنامه از ستاد مشترک نيروي مزبور راارائه نمايند.

ب) لغو تعهد خدمت ازطريق پرداخت شهريه آموزش رايگان

اين شهريه وهزينه طبق جداول تعيين شده از سوي وزارت علوم وتحقيقات وفناوري برحسب سال ورود، مدت تعهد خدمت، مقطع تحصيلي ورشته تحصيلي در واحدفارغ التحصيلان محاسبه مي گردد.

جهت اطلاع بيشتر با امور دانش آموختگان تماس بگيريد.

ج) لغوتعهد خدمت از طريق انجام کار براي مدتي وپرداخت شهريه آموزش رايگان براي مدت باقيمانده:

اگر فارغ التحصيل براي مدتي از تعهد خدمت خودرا گواهي اشتغال به کار ارائه نمايد به طوري که تمام مدت تعهد وي راپوشش ندهدبراي مدت باقيمانده تعهد خدمت بايد شهريه آموزش رايگان راکه درامور فارغ التحصيلان محاسبه خواهد شد پرداخت نمایند.

د) لغو تعهد از طريق ارائه گواهي عدم کاريابي

فارغ التحصيل درصورتیکه بعداز فراغت از تحصيل درمحل سکونت خود فرم کاريابي راتکميل نمايند اعلام نتيجه کاريابي به دانشگاه را پس ازگذشت يکسال شمسي ازتاريخ فارغ التحصيلي مندرج درگواهي موقت فارغ التحصيلی خواهدبود که حداقل شش ماه ازيکسال در موقعيت کاريابي قرار گرفته باشد.

نکته ۱:

درمورد آقايان ارائه گواهي عدم کاريابي درصورتي مورد قبول است که يکسال از تاريخ فراغت از تحصيل ونيز يکسال از تاريخ معافيت يا دريافت کارت پايان خدمت آنها گذشته باشد.

نکته۲:

ارائه گواهي عدم کاريابي درصورتي که فارغ التحصيل مشغول به کاربوده واستعلام آن محل درمورد فراغت ازتحصيل ومدرک تحصيلي نامبرده درپرونده وي موجود باشد، قابل قبول نيست .

نکته ۳:

ارئه گواهي عدم کاريابي درصورتي که فارغ التحصيل مشغول به تحصيل دردانشگاههاي ديگر باشد قابل قبول نيست.