شرايط ارسال تاييديه و ريزنمرات براي اعضای هيئت علمي دانشگاه آزاداسلامي

1- ارائه تسويه حساب با صندوق رفاه و يا موافقت صندوق رفاه.

۲- ارائه نامه درخواست تائيديه تحصيلي و… باذکر بهره برداري از مدارک مورد استعلام.