شرايط صدور و ارسال تائيديه تحصيلي جهت ادامه تحصيل دردوره هاي روزانه

1- دريافت تائيديه مبني براخذ دفترچه اقساط از صندوق رفاه دانشجويي وارائه آن به آموزش.

۲- ارائه نامه درخواست تائيديه وريزنمرات و….. از محل تحصيل درمقاطع بالاتر.
توضيحات

لازم است درنامه استعلام موارد و نوع بهره برداري از تائيديه و ريزنمرات ذکر گردد.

صدور و ارسال تائيديه کاملاً محرمانه بوده و به هيچ وجه در اختيار فرد ذينفع قرار داده نخواهد شد.

پذيرفته شدگان دانشگاههاي آزاد ملزم به سپردن تعهد محضري براساس بخشنامه وزارت علوم مي باشند.(فرم تعهدنامه بپيوست مي باشد).