فرم های مقطع کارشناسی ارشد

ردیف عنوان فایل wordفایل PDF
1فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان نامهدریافت دریافت
2راهنمای تکميل فرم ارائه طرح پیشنهادی پایان نامهدریافت
3دستورالعمل تدوین و نگارش پایان نامهدریافت
4فرمت نمونه پايان نامه در محيط نرم افزار فارسي TeXدریافت
5 فرم گزارش ارائه عمومي درس سمينار دریافت دریافت
6فرم تطبیق نسخه های الکترونیکی و چاپی پایان نامه آماده صحافی با دستورالعمل نگارش پایان نامهدریافت
7راهنماي مراحل دانش آموختگي مقطع كارشناسي ارشددریافت
8فرم درخواست دفاع (روزانه - شبانه) دریافت
9لیست دروس گذرانده شده جدید
10لیست دروس گذرانده شده قدیم
11فرم تغيير جزئی عنوان پايان نامهدریافت دریافت
12فرم درخواست همکاری به عنوان استاد راهنما یا مشاوردریافت
13شيوه نامه معادل سازی دروس ارشد و دکتریدریافت