قابل توجه دانشجویان با غیبت بیش از حد مجاز

   دانشجوياني كه غيبت آنها در يك يا چند درس بيش از ۳/۱۶ مي باشد جهت موجه نمودن غيبت كلاسي مي بايست مدارك پزشكي و … خود را در اسرع وقت به معاون آموزشي دانشكده تحويل دهند در غير اينصورت نمره درس مذكور صفر منظور خواهد شد.

                                                                               آموزش کل دانشگاه

Leave a Reply