فرم های امور هیأت علمی

ردیفنام فرمword
1کمیت تدریس (جهت پایه سنواتی)دریافت
2ارتقاء (شناسنامه علمی)دریافت
3پایه های معوقه دوران پیمانیدریافت
4تمدید قرارداد پیمانیدریافت