فرم های امور هیأت علمی

ردیفنام فرمword
1کمیت تدریس (جهت پایه سنواتی)دریافت
2ارتقاءدریافت
3پایه های معوقه دوران پیمانیدریافت
4تمدید قرارداد پیمانیدریافت