آئین نامه های مربوط به اعضای هیأت علمی

PDF فایلword فایل عنوان ردیف
دریافتآئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مصوب 90/12/271
دریافتاصلاحيه آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي2
دریافتآئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي مرداد ماه 953