آئین نامه های مربوط به اعضای هیأت علمی

ردیف عنوان فایل PDF فایل word
1آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مصوب 90/12/27دریافت
2اصلاحيه آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علميدریافت
3آئين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي مرداد ماه 95دریافت
4آئین نامه ارتقاءدریافت
5آئين نامه استخدامي هيات علمي- نهاييدریافت
6شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبهدریافت
7آئین نامه خدمت موظف و اعطای پایه ترفیعدریافت
8دستورالعمل اعطای پایه تشویقی پژوهشیدریافت