آئین نامه های مربوط به اعضای هیأت علمی

ردیف عنوان فایل PDF فایل word
1اصلاحیه آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی مورخ 97/05/14 هیات امنادریافت
2آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مصوب 90/12/27دریافت
3اصلاحيه آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علميدریافت
4آئين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي مرداد ماه 95دریافت
5آئین نامه ارتقاءدریافت
6آئين نامه استخدامي هيات علمي- نهاييدریافت
7شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبهدریافت
8آئین نامه خدمت موظف و اعطای پایه ترفیعدریافت
9دستورالعمل اعطای پایه تشویقی پژوهشیدریافت

مصوبات هیأت ممیزه دانشگاه دامغان