کارشناسان تحصیلات تکمیلی

محمود اسماعیلی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

ساختمان امیرکبیر – طبقه اول – اتاق ۴

شماره داخلی :              ۵۱۵

شماره مستقیم و فکس :  ۳۵۲۲۰۲۴۰-۰۲۳

فاطمه محبت پناه

کارشناس تحصیلات تکمیلی

ساختمان امیرکبیر – طبقه اول – اتاق ۴

شماره داخلی :              ۵۱۵

شماره مستقیم و فکس :  ۳۵۲۲۰۲۴۰-۰۲۳

ایراندخت ظهوریان آزاد

کارشناس تحصیلات تکمیلی و حق التدریس

ساختمان امیرکبیر – طبقه اول – اتاق ۴

شماره داخلی :              ۵۱۵

شماره مستقیم و فکس :  ۳۵۲۲۰۲۴۰-۰۲۳