مراحل درخواست صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات (المثني)

1- ارائه درخواست به مدير خدمات آموزشي مبني برمفقود شدن اصل گواهينامه پايان تحصيلات وتقاضاي صدور المثني.

۲- ارائه فرم تعهد نامه و فرم استشهاد محلي با امضاء سه نفر شاهد كه گواهي امضاء توسط يكي از مراجع رسمي (محضر، ثبت اسناد و املاك ، ناحيه انتظامي و يايكي از سازمان ها و يا ادارات دولتي ) مي بايست تائيدشده و شماره، تاريخ، امضاء و مهرگردد.

 استشهاد محلی

تعهدنامه

تعهد نامه محضری

۳- واریز مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۴۹۲۹۸۸۰۰۴ بانک ملی درآمد اختصاصی دانشگاه دامغان.