مراحل درخواست صدور دانشنامه ( المثني)

1- ارائه درخواست به مدير خدمات آموزشي مبني برمفقود شدن اصل گواهينامه پايان تحصيلات وتقاضاي صدور المثني.

۲- ارائه فرم تعهد نامه وفرم استشهاد محلي با امضاء سه نفر شاهدكه گواهي امضاء توسط يكي از مراجع رسمي (محضر ، ثبت اسناد واملاك ، ناحيه انتظامي ويا يكي از سازمان ها ويا ادارات دولتي ) مي بايست تائيدشده وشماره، تاريخ، امضاء ومهرگردد.

 استشهاد محلی

تعهدنامه

تعهد نامه محضری

۳- واریز مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۴۹۲۹۸۸۰۰۴ بانک ملی درآمد اختصاصی دانشگاه دامغان.

۴- تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی وارسال آن به اداره مطبوعات وزارت ارشاداسلامی توسط اداره کل امور دانش آموختگان با اداره کل امور آموزشی دانشگاه.

۵-  نشر آگهي دريكي از روزنامه يا جرايد كثيرالانتشاركشور درسه نوبت (هردوماه يكبار باهزينه شخص درخواست كننده) مبني برمفقود شدن اصل دانشنامه.

۶- تسلیم اولین روزنامه منتشره.

۷- صدور المثنی دانشنامه توسط دانشگاه.