فهرست رشته های مقطع دکتری دانشگاه

ردیف عنوان رشته تحصیلی
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
1ریاضی کاربردی - آنالیزعددی
2ریاضی کاربردی - بهینه سازی
3ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
4ریاضی محض - آنالیز
5ریاضی محض - جبر
6ریاضی محض - هندسه
دانشکده زیست شناسی
7فيزيولوژي جانوري
دانشکده شیمی
8شيمي آلی
9شیمی تجزیه
10شیمی فیزیک
11شیمی کاربردی
12شیمی معدنی
دانشکدهفیزیک
13فیزیک حالت جامد
14فیزیک هسته ای
15ماده چگال