با توجه به پايان ثبت نام(انتخاب واحد)  لازم است دانشجويان گزارش ۴۰۳(تاييديه انتخاب واحد)  رااز مسیر ذیل در سیستم جامع گلستان، پرينت گرفته و به تاييد استاد راهنما برساننددرغير اينصورت تبعات آن برعهده خود دانشجويان مي باشد.

منوی آموزش —— گزارش های آموزش —— دانشجو —— اطلاعات ثبت نام و امتحان

Leave a Reply