امور مهمانی و انتقالی

شرایط ثبت درخواست مهمانی: 

 • ۱-۲ فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده یا از کارافتادگی پدر و مادر در زمان دانشجویی به طوری که عملاً منجر به سرپرستی خانواده توسط دانشجو شده و یا دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.
 • ۲-۲ بیماری خاص صعب العلاج و لاعلاج دانشجو به تایید مراجع ذیصلاح
 • ۳-۲ معلولیت دانشجو به نحوی که نیاز به مراقبت ویژه داشته باشد.
 • ٢-٤ ازدواج دانشجوی دختر در زمان دانشجویی در صورتی که محل اشتغال دائم همسر دانشجو قبل از ازدواج در نزدیکترین محل به موسسه ی مقصد باشد.
 • ۵-۲ ازدواج دانشجو در زمان دانشجویی در صورتی که همسر وی نیز دانشجو ،باشد صرفاً برای یکی از دانشگاه‌های محل تحصیل زوجين
  تبصره:  به دلیل ممنوعیت میهمانی و انتقال در مقاطع تحصیلات تکمیلی چنانچه یکی از زوجین دانشجوی تحصیلات تکمیلی باشد امکان استفاده از میهمانی و انتقال صرفاً شامل دانشجوی مقاطع کاردانی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته می شود.
 • ٢-٦. مشمولان بند ب ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی :جمعیت دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر دو سال جهت میهمانی به میزان حداکثر چهار نیمسال تحصیلی در موسسات آموزش عالی هم سطح یا پایین تر
 • ۷-۲ دانشجویان دوقلو یا چند قلو به یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی هم سطح یا پایینتر به شرط آنکه در یک شهرنباشند.
 • ۸-۲ دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد
 • ۹-۲ شرایط یا بیماری خاص یکی از والدین دانشجو به تشخيص مراجع ذی صلاح.
TOP