مدیریت دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی

آیین‌نامه‌ها

فرم‌ها

راهنما و دستورالعمل

اداره استعدادهای درخشان

آیین‌نامه‌ها

فرم‌ها

راهنما و دستورالعمل

انتخاب واحد

01

18 تا 22 شهریور

حذف و اضافه

02

3 تا 6 مهر

حذف تک‌درس

03

27 آبان تا 29 آذر

ارزشیابی اساتید

04

2 تا 14 دی

امتحانات

05

16 تا 28 دی

تک‌درس

06

14 تا 25 بهمن

انتخاب واحد

01

15 تا 18 بهمن

حذف و اضافه

02

28 بهمن تا 1 اسفند

حذف تک‌درس

03

اول اردیبهشت تا 2 خرداد

ثبت‌نام مقدماتی و ارزشیابی

04

5 تا 17 خرداد

امتحانات

05

19 تا 31 خرداد

تک‌درس (تیر)

06

10 تا 20 تیر

تک‌درس (شهریور)

07

17 تا 28 شهریور

TOP